• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
תקנון האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

1. שם האיגוד ומטרותיו

השם: "האיגוד הישראלי לרפואת ילדים" – The Israeli Society of Pediatrics.
התוקף: האיגוד הינו איגוד מדעי ופרופיסיאונלי במסגרת האיגודים המדעיים והפרופסיאונלים של ההסתדרות הרפואית בישראל וכפוף לתקנות הר"י ולהוראות המועצה המדעית.
כללי: האמור בתקנון זה נוגע לנשים וגברים כאחד.

2. מטרת האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

א. להקיף ולארגן את כלל רופאי הילדים בישראל.
ב. פיתוח וקידום רפואת הילדים בישראל, על כל היבטיה.
ג. ייצוג רפואת הילדים בישראל בפני הר"י, המועצה המדעית, משרד הבריאות ומסגרות ציבוריות אחרות.
ד. דאגה לבריאותם של הילדים בישראל ובכלל זה דאגה לקביעת מדיניות ונהלים הקשורים לבריאות הילדים.
ה. דאגה לקידום לרמה רפואית נאותה של רופאי הילדים בישראל, ובכלל זה דאגה למסגרת להתמחות בפדיאטריה; במקצועות על – פדיאטריים ולימודי המשך.
ו. דאגה לעידוד ותמיכה במחקר קליני ובסיסי בתחום רפואת הילדים.
ז. טיפוח יחסי חברות בין רופאי הילדים ושמירה על רמה אתית ומקצועית נאותה.
ח. לאגד ולתאם פעולתם של כל חברות והאיגודים הפדיאטרים הפועלים בארץ, חיפ"א, חיפ"ק, וכל החברות במקצועות-על.
ט. יצירת מגע ותיאום פעילות עם ארגונים רפואיים אחרים העוסקים בשטח בריאות הילד.
י. קשירת קשר ושיתוף פעולה עם ארגונים מקבילים בארצות חוץ ועם מוסדות בין לאומיים הפועלים בשטח בריאות הילד.

3. חברות באיגוד הישראלי לרפואת ילדים

האיגוד הישראלי לרפואת ילדים יכלול שלושה סוגי חברים: חברים מן המניין, חברים נלווים וחברי כבוד.
א. חבר מן המניין- יהיה זכאי להיות כל מומחה ברפואת ילדים בישראל וכן כל מי שעיקר עיסוקו ברפואת ילדים לפחות במשך חמש שנים וכן מתמחים ברפואת ילדים החל מסוף השנה השלישית להתמחותם. חברים מן המניין שאינם מומחים ברפואת ילדים הנם בעלי זכות לבחור אך לא להיבחר לועד האיגוד.
ב. חברים נלווים – הינם מתמחים ברפואת ילדים בשלושת השנים הראשונות להתמחותם וכן רופאים שעיקר עיסוקם הוא ברפואת ילדים אך עסקו בכך פחות מחמש שנים. חברים נלווים משתתפים בכל פעילות האיגוד להוציא הזכות לבחור ולהיבחר.
ג. חברי כבוד- יכולים להיבחר אנשים שתרמו תרומה מיוחדת בשטח הפדיאטריה בארץ ובחו"ל. חברי כבוד נבחרים כל חייהם. זכויותיהם זהות לזכויות חברים נלווים. בחירת חברי כבוד תעשה ע"י ועד האיגוד.

4. קבלת חברים ודמי חבר

א. כל רופא ילדים העונה לקריטריונים כמפורט בסעיף 3, אם יתקבל כחבר לאחר שיגיש בקשה וישלם דמי חבר.
ב. גובה דמי החבר יקבעו מדי פעם ע"י ועד האיגוד, ברוב רגיל.
ג. דמי האיגוד יגבו ישירות ע"י האיגוד, או שיכללו בדמי החבר הנגבים לחברות בחיפ"א וחיפ"ק ויועברו ע"י חברות אלה לטובת האיגוד.
ד. דמי החבר יהיו זהים לגבי חברים מן המניין וחברים נלווים. חברי כבוד פטורים מתשלום דמי חבר.

5. הוצאת חברים

חבר מן המניין וחבר נלווה, יוצא מן האיגוד אם הוצא כדין מההסתדרות הרפואית, אם לא שילם את דמי החבר במשך שנה, ואם התנהגותו הייתה בלתי אתית, או חבר שהפר את משמעת האיגוד או את תקנון האיגוד בזדון, וכן מי שגרם נזק לאיגוד רופאי הילדים. הוצאתו מהאיגוד תקבל תוקף, מייד לאחר החלטת הועד הארצי ולאחר שניתנה לו אפשרות הוגנת להשמיע את טענותיו במסגרת של שימוע בפני הועד. על החלטת הועד רשאי החבר לערער תוך חודש ימים בפני הועדה המשפטית המרכזית של הר"י.

6. מוסדות האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

א. אסיפה כללית
1. האסיפה הכללית היא המוסד העליון של האיגוד והחלטותיה תחייבנה את האיגוד וכל חבריה.
2. באסיפה הכללית ישתתפו כל חברי האיגוד.
3. האסיפה תתכנס אחת לשנתיים או במועדים אחרים לפי החלטת הועד, או לפי דרישה בכתב שתוגש לועד ע"י 30 חברים מן המניין. על ועד האיגוד להודיע על האספה וסדר היום, חודש ימים מראש.
4. סדר היום של האסיפה הכללית יכלול: דווח תקופתי של הועד על פעילות האיגוד.בחירות הועד (אחת לארבע שנים). כל נושא אחר שעליו יחליט הועד או שיוצע ע"י החברים.במידה שתהיה מחלוקת בין ההצעה לסדר היום ע"י החברים והועד, הדבר יוכרע ע"י הצבעה.
5. האסיפה תחשב לחוקית אם נוכחים בה לפחות חמישית מחבריה (או לפחות 50 חברים).
6. האסיפה הכללית תנוהל ע"י יו"ר האיגוד ו/או חבר אחר שיבחר ע"י האסיפה.
7. החלטות האסיפה, פרט לשינוי בתקנון ובחירות הועד, יתקבלו ברוב רגיל ובהצבעה גלויה.

ב. ועד האיגוד הישראלי לרפואת ילדים
1. הרכב הועד: יו"ר, מזכיר, גזבר, ועוד שני חברים – יו"ר חיפ"א וחיפ"ק ישמשו כחברים בתוקף תפקידם. המזכיר ישמש כמ"מ בהעדרו.
2. חברי הועד: יבחרו מבין החברים מן המניין ובמידה והם גם בעלי תעודת מומחה בפדיאטריה.
3. בחירות הועד: הועד יודיע על מועד האסיפה שבה יתקיימו הבחירות, לפחות שלושה חודשים מראש.הצעות למועמדות לועד יש להגיש לועד עד חמישה שבועות לפני מועד האסיפה. כל מועמד צריך להביא הסכמתו לכהן בועד בכתב וכן קורות חיים של עד 50 מילים.הועד יפרסם את שמות המועמדים וקורות חייהם עם ההזמנה שתישלח לחברי האיגוד לא יאוחר מחודש לפני מועד האסיפה.יו"ר הועד יבחר בנפרד.הבחירות יהיו חשאיות.מזכירת האיגוד תנפיק כרטיס הצבעה שיימסר בעת האסיפה לכל חבר שהינו בעל זכות בחירה. בכרטיס יופיעו שמות המועמדים ועל בעלי זכות הבחירה יהיה לסמן את אלה שבהם בוחרים.
4. משך כהונה: הועד יכהן 4 שנים, הועד החדש ייכנס לתפקידו חודשיים לאחר היבחרו. תפקידים בועד (גזבר ומזכיר) יקבעו ע"י הועד הנבחר בישיבתו הראשונה. כהונת היו"ר הנבחר מוגבלת לקדנציה אחת בלבד.
5. פעילות הועד: יו"ר האיגוד יזמן וינהל ישיבת ועד. הועד יקיים לפחות 5 ישיבות בשנה. החלטות הועד יתקבלו ברוב רגיל.

ג.
ועדות משנה וועדות מקצועיות
הועד יהיה רשאי למנות משנה וועדות מקצועיות הקשורות למטרות האיגוד, אשר יפעלו במסגרת האיגוד ויגישו את מסקנותיהם לועד האיגוד.הועד יהיה רשאי למנות פורומים מטעמו לנושאים נקודתיים לייצוג בפני מוסדות. מסקנות והמלצות ועדות אלה, יקבלו תוקף לאחר אישורם ע"י הועד הארצי.

ד.
כנסים מדעיים של האיגוד הישראלי לרפואת ילדים
הועד ידאג לקיים כנסים מדעים מטעם האיגוד פעם בשנה. ה. תיאום ויחסי גומלין עם איגודים וחברות פדיאטריות הפועלות בארץ איגוד רופאי הילדים הוא אירגון העל של כל איגוד או חברה הקשורה ברפואת ילדים הפועלים בארץ כגון: חיפ"א, חיפ"ק, חברות במקצועות על וכו'. חברות בכל אחד מהאירגונים הנ"ל מותנית בחברות באיגוד רופאי הילדים. כל הפעילויות של האיגודים הנ"ל, הכוללות המלצות למדיניות, נהלים וכו'. קשרים עם מוסדות ציבוריים רשמיים. הר"י, המועצה המדעית, כלי התקשורת, הנוגעים לכלל הפדיאטריה ובריאות הילדים בישראל, וציבור רופאי הילדים בארץ, יעשו בתיאום והסכמת האיגוד.

7. תקנון האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

האיגוד הישראלי לרפואת ילדים יופעל וינוהל עפ"י התקנון.
שינוי בתקנון יתקבל באסיפה הכללית ברוב של חצי מחברי האיגוד, או שני שליש מהנוכחים. על כל הצעה לשינוי בתקנון יש להודיע בכתב חודש לפני מועד האסיפה הכללית.
הצעות לשינוי התקנון יהיו אלה שיוגשו ע"י הועד, או שיוגשו לועד בכתב ע"י 10 חברים מן המניין או יותר.