• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
היריון

חיסון נגד שפעת פנדמית (A(H1N1 בהיריון: לא נמצא סיכון מוגבר למומים

במחקר שנערך בדנמרק לא נמצאה עלייה בסיכון למומים מולדים, , ללידה מוקדמת או להפרעה בגדילה בקרב יילודים שנולדו לאמהות שחוסנו נגד שפעת פנדמית בהיריון

13.08.2012, 22:17

נמצא כי נשים הרות החולות בשפעת (A(H1N1 נמצאות בסיכון מוגבר לתחלואה, לתמותה, ולפגיעה במהלך ההיריון, ולכן היו בין קבוצות הסיכון שתועדפו לקבלת חיסון. עם זאת המידע לגבי בטיחות חיסון זה במהלך ההיריון מוגבל.

במחקר זה נבחן קוהורט שכלל את כלל היילודים שנולדו בדנמרק בתקופה הרלוונטית (בין נובמבר 2009 לספטמבר 2010). לגבי יילודים שנחשפו לחיסון ASO3-adjuvant influenza A(H1N1) pdm09 אותרו קבוצות ביקורת מותאמות שלא נחשפו, על מנת לבחון הבדלים בשכיחות מומים מולדים, לידה מוקדמת ומשקל לידה נמוך.

חיסון נגד שפעת (אילוסטרציה)

חיסון נגד שפעת (אילוסטרציה)

מתוך 53,432 יילודים שנולדו בתקופה הרלוונטית, 6,989 (13.1%) נחשפו לחיסון. 345 בטרימסטר הראשון ו-6,644 בטרימסטר השני או השלישי.

נתוניהם של 660 יילודים (מתוכם 330 נחשפו לחיסון במהלך הטרימסטר הראשון) נותחו על מנת לבחון את השפעת החיסון בטרימסטר הראשון. מומים מולדים משמעותיים נמצאו אצל 18 יילודים שנחשפו לחיסון (5.5%) ואצל 15 שלא נחשפו (4.5%), ולא נמצא סיכון מוגבר בחשיפה לחיסון ( POR 1.21, 95%CI 0.60-2.45). לידות מוקדמות אירעו ב-31 מקרים בקרב נשים שנחשפו בטרימסטר הראשון לחיסון וב-24 מקרים בקרב נשים שלא נחשפו, וגם במקרה זה לא נמצא סיכון מוגבר הכרוך בחשיפה (POR 1.32, 95%CI 0.76-2.31). מבחינת משקל הלידה – 15 יילודים שנחשפו לחיסון ו-18 שלא נחשפו אליו נולדו במשקל לידה נמוך (POR 0.83, 95%CI 0.41-1.67).

נתוניהם של 13,284 יילודים, מתוכם 6,642 נחשפו לחיסון במהלך הטרימסטר השני או השלישי להיריון, נותחו על מנת לבחון את השפעת החשיפה בשלב זה. 4.6% בכל קבוצה נולדו בלידה מוקדמת כך שלא נמצא סיכון מוגבר הכרוך בחשיפה (POR 1.00, 95%CI 0.84-1.17). מבחינת משקל הלידה, 3.4% מאלו שנחשפו ו-3.0% מאלה שלא נחשפו לחיסון נולדו במשקל לידה נמוך, וגם במקרה זה לא נמצא סיכון מוגבר (POR 1.14, 95%CI 0.94-1.38).

החוקרים מסכמים כי לא נמצא סיכון מוגבר למומים, ללידה מוקדמת או להפרעה בגדילה בעקבות חשיפה לחיסון ASO3-adjuvant influenza A(H1N1) pdm09. לגבי חשיפה בטרימסטר השני והשלישי, התוצאות הן עדות מוצקה לבטיחות החיסון, אולם לגבי חשיפה בטרימסטר הראשון מדובר במידע ראשוני הדורש אימות.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Pasternak et al.; Risk of Adverse Fetal Outcomes Following Administration of a Pandemic Influenza A(H1N1) Vaccine During Pregnancy, JAMA. 2012 Jul 11;308(2):165-74.

נושאים קשורים:  היריון,  שפעת,  מומים מולדים,  חיסון לשפעת,  מחקרים
תגובות